PL EN

Zasady etyczne

 
Poniższe zasady zostały opracowane na podstawie Wytycznych COPE dotyczących najlepszych praktyk dla redaktorów czasopism, które można znaleźć na stronie internetowej:
http://publicationethics.org/files/u2/Best_Practice.pdf

Obowiązki autorów


 1. Autorstwo pracy
  Autorami pracy są osoby, które przyczyniły się do sformułowania celów i hipotez badawczych, opracowania metodyki badań, interpretacji i dyskusji wyników. Współautorami są wszystkie inne osoby, które uczestniczyły w realizacji badań i opracowaniu danych. Autor powinien upewnić się, że wszyscy współautorzy zostali wymienieni w pracy, że zapoznali się i zatwierdzili jej ostateczną wersję oraz zgodzili się przedłożyć ją do publikacji.

  Autor widmo (ghostwriting) to sytuacja, w której ktoś wykonuje większość pracy związanej z daną publikacją, podczas gdy jego tożsamość jako współautora nie jest ujawniana, ani nie była wymieniona w podziękowaniach dołączonych do pracy. Autorstwo gościnne/honorowe (guest authorship) to sytuacja, w której do danej publikacji przypisany jest jeden lub kilku autorów, a ich rzeczywisty wkład w dzieło pozostaje nieznaczny lub nieistotny.

  Ghostwriting i guest authorship są przejawami wykroczeń naukowych. Wszystkie wykryte przypadki takich zachowań zostaną ujawnione, w tym przez powiadomienie odpowiednich podmiotów (takich jak instytucje zatrudniające autorów i stowarzyszenia zawodowe). Przejawy niewłaściwego postępowania naukowego, zwłaszcza wszelkie naruszenia lub pogwałcenie etyki badań naukowych, pozostaną udokumentowane w Redakcji.

 2. Ujawnianie źródeł finansowania badań i wszelkich konfliktów interesów
  Autor powinien ujawnić wszystkie źródła finansowania badań w swojej pracy, a także wkład instytucji naukowych i badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów oraz wszelkie istotne konflikty interesów, które mogą wpływać na wyniki badań lub ich interpretację.

 3. Standardy raportowania badań
  Autorzy prac opartych na oryginalnych badaniach powinni przedstawić szczegółowy opis wykonanej pracy, a także obiektywne omówienie jej znaczenia. Dane źródłowe powinny zostać przedstawione w artykule.

 4. Dostęp do danych i ich przechowywanie
  Autorzy mogą zostać poproszeni o podanie danych źródłowych wykorzystywanych w pracy do oceny redakcyjnej, stąd muszą przechowywać odpowiednie dane w rozsądnym terminie po publikacji.

 5. Powielanie publikacji
  Autor nie powinien publikować materiałów opisujących te same badania w więcej niż jednym czasopiśmie lub oryginalnej publikacji. Przekazanie tej samej pracy jednocześnie do więcej niż jednej redakcji jest czynem nieetycznym i jako takie nie jest dozwolone. Przesłanie artykułu, będącego tłumaczeniem tekstu, który już został opublikowany, uważa się za nieetyczne.

 6. Deklaracja źródeł
  Autor powinien cytować wszystkie publikacje, które wpłynęły na powstanie danego dzieła.

 7. Istotne błędy w opublikowanych pracach
  Jeżeli autor odkryje zasadniczy błąd lub niedokładność w swojej pracy, zobowiązany jest jak najszybciej powiadomić redaktora o tym fakcie.

 8. Oryginalność i plagiat
  Autor przekazuje redakcji tylko oryginalne dzieło. Powinien upewnić się, że nazwiska autorów cytowane w pracy i/lub fragmenty cytowanych prac zostały poprawnie zidentyfikowane i wymienione. Plagiat to sytuacja użycia danych z czyjejś pracy bez ujawnienia źródła wykorzystanych informacji. Autoplagiat to sytuacja użycia danych z własnej, wcześniej opublikowanej pracy bez ujawnienia źródła wykorzystanych informacji. Plagiat/autoplagiat traktowany jako zachowanie nieetyczne i niedopuszczalne.

  Każde naruszenie wyżej wymienionych zasad etycznych jest powodem do odrzucenia artykułu.

Obowiązki Redakcji


 1. Obowiązki redaktora/redaktorów
  Redaktor naczelny/redaktorzy tematyczni znają zasady działania czasopisma, w tym sposób postępowania z nieetycznymi praktykami.

 2. Decyzja o opublikowaniu
  Redaktor jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie zniesławienia, naruszenia praw autorskich i plagiatu. Redaktor odpowiada za decyzje dotyczące opublikowania przesłanej pracy. Decyzja o opublikowaniu artykułu opiera się na recenzjach i może być konsultowana z redaktorem i/lub recenzentami.

 3. Wybór recenzentów
  Redakcja zapewnia właściwy wybór recenzentów i monitoruje prawidłowość przebiegu procesu recenzji. Wybierając recenzentów, Redakcja nie wyznacza osób pozostających w bezpośredniej podporządkowanej relacji pracy lub w innym bezpośrednim osobistym związku z autorami recenzowanego artykułu. Redakcja zapewnia, że proces recenzji jest przeprowadzany w sposób bezstronny. Wyznacza się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów, którzy są ekspertami w temacie recenzowanego artykułu.

 4. Poufność
  Aby zapewnić obiektywną i wiarygodną ocenę, artykuły są weryfikowane w ramach procedury w której autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process). Zgodnie z tą procedurą członek zespołu redakcyjnego nie może ujawniać informacji o przesłanym dziele żadnej innej osobie niż jego autor, recenzenci, potencjalni recenzenci, współpracownicy redakcyjni i wydawca. Nieopublikowane artykuły lub ich fragmenty nie mogą być wykorzystywane we własnych badaniach prowadzonych przez członków zespołu redakcyjnego lub recenzentów bez pisemnej zgody autora.

 5. Dyskryminacja
  Decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu artykułu opiera się na kryteriach: oryginalności dzieła, jakości naukowej i zgodności z tematyką czasopisma. Na decyzję nie ma wpływu pochodzenie autora, jego narodowość, pochodzenie etniczne, poglądy polityczne, płeć, rasa lub religia. W obszarze przeciwdziałania dyskryminacji Redakcja przestrzega Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Obowiązki recenzentów


 1. Decyzje redakcyjne
  Recenzent wspiera redaktora/redaktorów w podejmowaniu decyzji redakcyjnych, może także wspierać autora w udoskonalaniu jego pracy. Recenzent ma zdolność doradczą, co oznacza, że ostateczną decyzję dotyczącą przyjęcia pracy do publikacji podejmuje redaktor naukowy.

 2. Punktualność
  Recenzent, który nie jest w stanie dokonać rzetelnej oceny pracy lub wie, że terminowe przesłanie recenzji nie będzie możliwe, powinien poinformować o tym sekretarza redakcji.

 3. Standardy obiektywności
  Oceny należy dokonywać obiektywnie. Każda osobista krytyka autora jest uważana za niewłaściwą. Recenzenci powinni jasno wyrazić swoje poglądy i przedstawić przekonujące argumenty na ich poparcie.

 4. Poufność
  Wszystkie recenzowane prace należy traktować jako dokumenty poufne. Nie mogą być one pokazywane ani omawiane poza Redakcją. Nie mogą być wykorzystywane przez recenzenta do osiągania jakichkolwiek korzyści.

 5. Anonimowość
  Wszystkie recenzje są anonimowe, a Redakcja nie udostępnia danych osobowych autorów recenzentom.

 6. Konflikt interesów
  Recenzenci nie mogą recenzować prac, które są źródłem konfliktu interesów wynikających z relacji z autorem, firmą lub instytucją związaną z recenzowaną pracą.

 7. Potwierdzenie źródeł
  Recenzenci powinni wskazać publikacje, których autor pracy nie zacytował. Stwierdzenie, że obserwacja, źródło lub argument zostały wcześniej omówione, powinno być poparte odpowiednim cytatem. Recenzent powinien również poinformować sekretarza redakcji o znaczących podobieństwach lub częściowym pokrywaniu się recenzowanej pracy z każdą inną opublikowaną i znaną mu pracą, a także o wszelkich podejrzeniach plagiatu.
 
Journals System - logo
Scroll to top