PL EN

Dla autorów

 

WYSYŁANIE PRAC


Autorów, którzy nie mają utworzonego konta w systemie, prosimy o dokonanie rejestracji za pomocą opcji Utwórz nowe konto, która jest dostępna w lewej części ekranu. Po wypełnieniu formularza rejestracji pod podany adres e-mail zostanie wysyłana wiadomość w celu potwierdzenia poprawności wpisanego adresu e-mail autora (pod ten adres będzie wysyłana również korespondencja z systemu).

Po zalogowaniu się do systemu należy kliknąć przycisk Wyślij nowy artykuł. Po wpisaniu tytułu pracy pojawią się okienka służące do wpisania niezbędnych elementów artykułu. Pomiędzy kolejnymi okienkami można poruszać się, klikając przyciski Poprzedni/Następny krok lub nazwę etykiety po lewej stronie.

Po uzupełnieniu wszystkich pól należy kliknąć przycisk Wyślij do redakcji – ten krok podsumowuje wcześniej wprowadzone elementy artykułu oraz sygnalizuje ewentualne braki. Gdy wszystkie elementy pracy zostaną uzupełnione poprawnie, na dole ekranu pojawi się przycisk Wyślij do redakcji, umożliwiający ostateczne wysłanie artykułu do redakcji. Pod adres e-mail podany przez autora podczas rejestracji zostanie wysłane przez system potwierdzenie otrzymania pracy i nadania jej sygnatury. Nie jest to równoznaczne ze skierowaniem pracy do recenzowania ani przyjęciem jej do druku.

Autorzy publikacji są odpowiedzialni za uzyskanie zgody na opublikowanie danych, rysunków lub zdjęć, które są objęte prawami autorskimi.

Jeżeli dany numer nie posiada finansowania zewnętrznego, opłatę za wydanie pracy w Acta Silvestria ponoszą autorzy. Informacje o wysokości opłat, a także dodatkowe informacje można uzyskać od sekretarza Wydawnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie: Angelika.Ciszek@urk.edu.pl

W rocznikach LVI -2019 i LVII – 2020 tłumaczenia będą finansowane z zadania – Umiędzynarodowienie czasopisma naukowego Acta Silvestria będącego kontynuacją Acta Agraria et Silvestria series Silvestris – zadanie finansowane w ramach umowy 586/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

W rocznikach LVI -2019 i LVII – 2020 wydanie czasopisma będzie finansowane z zadania – Wydanie czasopisma naukowego Acta Silvestria będącego kontynuacją Acta Agraria et Silvestria series Silvestris – zadanie finansowane w ramach umowy 586/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

WYMOGI EDYTORSKIE


Wymogi ogólne i techniczne przygotowania prac

Objętość prac wraz z tabelami, rysunkami i fotografiami nie powinna przekraczać 12 stron formatu A4.

Styl dokumentów – tekst pracy należy pisać czcionką typu Times New Roman 12 pkt., 1½ odstępu między wierszami. Nie należy stosować wyróżniającego formatowania z wyjątkiem łacińskich nazw roślin, zwierząt, grzybów i bakterii (kursywa). Przy łacińskich nazwach rodzajów i gatunków należy podawać skrót nazwiska autora. Powtarzając nazwy łacińskie w tym samym artykule, należy je skracać, np. Abies alba Mill. na A. alba.

Tabele i ryciny powinny być ograniczone do niezbędnego minimum. Wielkość tabel i rysunków nie może przekraczać formatu B5 (12,5 cm × 19,5 cm); opisy tabel czcionką Times New Roman 9 pkt, wypełnienie tabel 8 pkt, pojedynczy odstęp, w miarę możliwości bez pionowych linii, rozszerzenie tabel *.doc lub *.rtf.

Ryciny (wykresy, rysunki i fotografie), w rozdzielczości co najmniej 300 dpi. Ryciny powinny być czarno-białe, zapisane w formacie JPEG lub TIFF. Napisy i oznaczenia na rycinach powinny być takiej wielkości, aby po zmniejszeniu były czytelne. Przy powoływaniu się na tabele, ryciny lub fotografie należy stosować skróty (tab., ryc. (fig.), fot.).

Należy zaproponować nazwiska 3−4 recenzentów z podaniem instytucji oraz adresami e-mail.

Układ pracy

Tytuł artykułu.

Imię i nazwisko autora (-ów).

Afiliacja: nazwa(y) i adres(y) instytucji, w których autor(zy) jest(są) zatrudniony(nieni); w przypadku autora korespondencyjnego adres e-mail.

Tytuł i abstrakt w języku angielskim (ok. 10 wierszy) zawierający: cel badań, identyfikację obiektu, najważniejsze wyniki i wnioski.

Streszczenie pracy powinno mieć wyraźnie wydzielone punkty: 1. Cel pracy i hipoteza badawcza. 2. Zastosowane metody badawcze. 3. Ważniejsze wyniki badań oraz wnioski. Jeżeli praca będzie publikowana w języku polskim, streszczenie należy przygotować w języku angielskim. Powinno się ono odwoływać do wszystkich umieszczonych w pracy tabel, rycin i fotografii, a w razie potrzeby również do literatury.

Słowa kluczowe – należy podać do 6 słów pomocnych przy indeksacji i wyszukiwaniu. Zaleca się niepowtarzanie słów w tytule jako słów kluczowych.

Tekst główny pracy naukowej powinien obejmować: wstęp z celem i hipotezą badawczą, materiał i metody, wyniki, dyskusję, wnioski (lub podsumowanie) i piśmiennictwo. Zaleca się cytowanie pozycji literatury istotnych dla tematu badań.

Podziękowania i źródło finansowania.

Tytuły tabel oraz ich treść, a także podpisy rysunków i legendy powinny być podane w języku angielskim, a numery tabel i rysunków zapisane cyframi arabskimi.
Jednostki i pisownia – obowiązuje międzynarodowy układ SI, np. kg · dm–3 (nie: kg/dm3).

Zasady cytowania i zestawienia literatury

Cytując literaturę, należy podać w nawiasie nazwiska autora i rok opublikowania prac, np. (Nowak 1996). Jeżeli artykuł ma dwóch autorów w cytacie umieszcza się oba nazwiska połączone spójnikiem „i” („and”), np. (Nowak i Kowalski 1996). Jeżeli autorów jest więcej niż dwóch, wówczas w cytacie podaje się tylko pierwsze nazwisko i polski (lub łaciński) skrót wyrazu „i inni”, np. (Kowalski i in. 1996) lub (Kowalski et al. 1996). Przy cytowaniu nazwisk nie należy podawać imion ani inicjałów. Skróty imion podaje się tylko w celu uniknięcia pomyłki (np. dwaj autorzy o takich samych nazwiskach opublikowali prace w tym samym roku − A. Mak 1964, B. Mak 1964). Cytując kilka prac tego samego autora, opublikowanych w tym samym roku, należy oznaczyć je kolejnymi literami alfabetu: Kowalski 1964a, 1964b (układa się je alfabetycznie według tytułów). Kilka publikacji cytowanych razem (w jednym nawiasie) wymienia się w kolejności chronologicznej, a nie alfabetycznie. W przypadku cytatu fragmentu tekstu należy podać strony, np. (Mak 1964, s. 32).

Pozycje literatury, zestawione alfabetycznie, muszą zawierać:
• nazwiska wszystkich autorów (wraz z inicjałami) w takiej kolejności, jaką podali autorzy w oryginale,
• rok opublikowania,
• tytuł pracy,
• dane bibliograficzne: skrót nazwy czasopisma (według przyjętych norm − https://library.caltech.edu/reference/abbreviations/), numer tomu, zeszytu, strony: od−do.

W przypadku książek po nazwisku autora(ów) i roku podaje się tytuł, wydawcę i miejsce wydania (gdy jest ich kilka, wystarczy podać pierwszą z tych miejscowości), ewentualnie numery stron, jeżeli cytowany jest fragment książki.

Gdy autora nie da się ustalić, można zamiast nazwiska wpisać: Anonim (zarówno w tekście, jak i spisie literatury) albo użyć pierwszych słów tytułu (np. Rocznik statystyczny) i umieścić w spisie literatury pod „R”.

Tytuły prac pisanych cyrylicą wymagają transliteracji (anglo-amerykańska transliteracja).

Przykłady zestawienia literatury

Prace z czasopisma naukowego
Leibundgut H. 1974. Zum Problem des Tannensterbens. Schweiz. Z. Forstw. 125, 7: 476−484.
Krysztofik E. 1963. Refleksje na temat jodły pospolitej (Abies alba Mill.). Sylwan 107, 4:
47−54.
Orzeł S. 1994. Dynamika przyrostu grubości drzewostanów sosnowych w rejonie elektrociepłowni „Połaniec". Acta Agr. Silv. ser. Silv. 32: 45−59.
Przybylska K. 1993. Poznawcze i praktyczne znaczenie autokorelacji miąższości drzew na kontrolnych powierzchniach próbnych. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, Rozprawy 175.
Hess M. 1965. Piętra klimatyczne w Polskich Karpatach Zachodnich. Zesz. Nauk. UJ 155, Pr. Geogr. 11: 1−268.
Hess M., Niedżwiedź T., Obrębska-Starklowa B. 1977. Stosunki termiczne Beskidu Niskiego. Pr. Geogr. 123: 1−101.
Makowiec M. 1982. Beginning of the meteorological vegetation season and some vernal phenological events in the Rogów area. Ann. Warsaw Agricult. Univ., For. and Wood Technol. 29: 1−11.
Trepińska J. 2000. Anomalie, cykle, trendy termiczne w klimatologii na przykładzie fluktuacji termicznych w Europie środkowej w XIX i XX wieku. Acta Univ. Nicololai Copernici, Nauki Mat.-Przyrod. 106, Geografia 31: 307−326.

Książki
Czarnowski M.S. 1989. Zarys ekologii roślin lądowych. PWN, Warszawa.
Szafer W., Zarzycki K. (red.) 1972. Szata roślinna Polski. T. I. PWN, Warszawa.
Rozdział z książki − zbiór artykułów różnych autorów
Pagan J. 1972. Kariologia flory polskiej. [w:] Szata roślinna Polski. (red.) W. Szafer i K. Zarzycki. T. I. PWN, Warszawa.

Materiały z konferencji
Zawada J. 1987. Przyrostowa charakterystyka stanu zdrowotnego jodeł w Polsce. [w:] Reakcje biologiczne drzew na zanieczyszczenia przemysłowe. (red.) R. Siwicki . Mater. II Kraj. Symp. Kórnik 1984, Inst. Dendrol. PAN, Poznań: 20−45.

Artykuł zamieszczony w opracowaniu zbiorowym pod redakcją innych autorów
Spiecker H. 1996. Discussion. [in:] Growth trends in European forests. (eds.) K. Mielikāinen, M. Kōhl, J.P. Skovsgaard. European Forest Institut Research Report 5: 355−367.

Autor przesyła pracę do Redakcji elektronicznie. Po otrzymaniu recenzji Autor przesyła do redakcji egzemplarz pracy poprawiony zgodnie z uwagami recenzentów i pisemnym ustosunkowaniem się do uwag recenzentów. Część główną publikacji (abstrakt, streszczenie, właściwy tekst artykułu oraz piśmiennictwo) należy zapisać w jednym pliku. Tabele, rysunki i inne załączniki powinny znaleźć się w oddzielnych plikach. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i poprawek, a także zmian i uzupełnień merytorycznych uzgodnionych z autorem. Materiał graficzny (rysunki, schematy, wykresy) powinien być opracowany i przysłany jako osobny zapis elektroniczny (pliki źródłowe) w programach pracujących w środowisku Windows (np. w programach Excel, Corel Draw, Photoshop itp.).

PROCEDURA RECENZOWANIA ARTYKUŁÓW NAUKOWYCH


Każdy artykuł jest oceniany przez redaktora. Jeśli spełnia wymogi merytoryczne oraz jest zgodny z profilem czasopisma, jest kierowany do recenzji.

Do oceny każdego artykułu powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów.

W czasopiśmie stosowany jest model recenzji, w którym zarówno autorzy, jak i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process).

Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

Lista recenzentów współpracujących z Redakcją jest zamieszczana corocznie w numerze czasopisma oraz na stronie internetowej.

Przykładowy formularz recenzji w postaci pliku pdf do pobrania
 
Journals System - logo
Scroll to top